Informace pro spotřebitele

Informace o poskytování právních služeb advokátem pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a kteří hodlají s advokátem uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

Klient

Pro účely těchto informací je klientem pouze klient v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 Advokát

Každý samostatný advokát poskytující právní službu. Údaje o konkrétních advokátech (IČ, sídlo, kontaktní údaje a další ) jsou k dispozici v sekci Kontakty na těchto webových stránkách.

Poskytované právní služby      

Právní služby poskytujeme zejména v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, správního a ústavního práva, v oblasti práva nemovitostí a pojišťovnického práva.

Obstarání právní služby klienta ve věci

Právní služba bude poskytnuta ve věci v souladu s dohodou mezi advokátem a klientem a ve sjednaném rozsahu.

Způsob stanovení odměny advokáta a její výše

Odměna je zpravidla určena dohodou advokáta s klientem ve smlouvě o poskytování právních služeb advokáta, při jejím sjednání je advokát povinen řídit se zejména zákonem o advokacii a vyhláškou č. 177/1997 Sb., advokátním tarifem (dále jen „Advokátní tarif“).

Za poskytované právní služby je tedy možno s klientem sjednat smluvní odměnu, anebo její výše odpovídá mimosmluvní odměně stanovené dle Advokátního tarifu.

Smluvní odměna je s klientem sjednána ve smlouvě o právním zastoupení. Může být sjednána jako odměna časová dle § 4 Advokátního tarifu podle počtu hodin právní služby, a to ve výši 1.500,- Kč, není-li v konkrétním případě s ohledem na složitost věci dohodnuto jinak, a to za každou započatou hodinu právní služby. Dle dohody účastníků může být dohodnuta též tzv. odměna podílová za vyřízení věci, která může být stanovena buď pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu vyřizované věci. Také může být sjednána též odměna za úspěch ve věci, která je vyjádřena zpravidla pevnou částkou nebo procentuálním vyjádřením v případě, že nastane předem stanovená podmínka (tzv. success fee).

Mimosmluvní odměna je klientovi účtována dle § 7 Advokátního tarifu v těch případech, kdy se Klient a Advokát nedohodnou na jiné výši nebo formě odměny. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazba mimosmluvní odměny vychází z tzv. tarifní hodnoty věci. Advokátní tarif naleznete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=22

Způsob platby odměny a nákladů

Dle dohody lze platit v hotovosti, bankovním převodem, vkladem na účet advokáta.

 Pojištění odpovědnosti advokáta

Advokát je povinně pojištěn z odpovědnosti za újmu způsobenou klientovi, přičemž minimální limit pojistného plněníz pojištění advokátů vykonávajících advokacii samostatně činí 5.000.000,- Kč.

Práva klienta z případného vadného plnění advokáta

Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ukončení poskytování právních služeb

Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, případně pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů. Advokát je dále oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

 Mimosoudní řešení sporů

Klient bere na vědomí poučení advokáta, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pokud v případě sporu klienta s advokátem nedojde k dohodě, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora. Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz – jsou zde rovněž informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Potřebujete poradit?

774 329 929