GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za jednu ze svých prvořadých povinností ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů, které zpracováváme a snažíme se je v co nejvyšší možné míře chránit. S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy s řádnou péčí v souladu povinnostmi vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“) a dalších platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme osobní údaje klientů a zájemců o naše služby. Jejich cílem je přiblížit Vám (subjektům údajů), jakým způsobem s osobními údaji nakládáme, jak je shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a jak chráníme důvěrnost Vašich osobních údajů, a naplnit tak naši informační povinnost dle čl. 13 a násl. GDPR.

Správcem osobních údajů je každý samostatný advokát poskytující právní službu. Údaje o konkrétních advokátech jako správcích osobních údajů jsou k dispozici na těchto webových stránkách v sekci Kontakty.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info@rklegal.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

identifikační údaje– zejména:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum narození
 • rodné číslo (výhradně tehdy, je-li to z povahy právní služby nezbytné)
 • adresa trvalého pobytu
 • u podnikatele sídlo, IČ, DIČ
 • u cizince adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

kontaktní údaje– osobní údaje umožňující kontakt s klientem, zejména:

 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

další údaje související s poskytováním služeb, zejména:

 • informace související s poskytovanou službou – tyto se liší v každém případě a závisí na tom, jaká právní služba je poskytována
 • záznamy komunikace s klientem

Zdroj osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to zejména při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky apři dalším jednání a komunikací.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Jedním ze základních důvodů pro oprávněné zpracování Vašich osobních údajů správcem je skutečnost, že je zpracování nezbytné pro plnění práv a povinností ze smlouvy, kterou jste se správcem uzavřel, anebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Osobní údaje specifikované výše zpracováváme zejména za účelem:

 • za účelem jednání před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb a uzavření této smlouvy (dále jen „Smlouva“), a to pouze po dobu trvání těchto jednání, není-li následně jiný titul pro zpracování osobních údajů, jak jsou tyto popsány dále
 • za účelem řádné realizace práv a povinností ze Smlouvy, a to nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, tedy do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze Smlouvy. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností, a to po dobu, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají, jak jsou popsány dále.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Dále jsme oprávněni zpracovávat údaje zejména v případech, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahují, zejména dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a stavovských předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Zejména dle čl. 3 Usnesení představenstva České advokátní komory, č. 9/1999 Věstníku, ze dne 8. listopadu 1999, je advokát povinen uschovat dokumentaci a klientský spis po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak (např. § 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poskytování osobních údajů klienta je dobrovolné, avšak je nezbytné za účelem uzavření a následně řádného plnění Smlouvy.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude zpracovávat správce. Správce při plnění svých závazků využívá odborné a specializované služby jiných subjektů.

Příjemci osobních údajů jsou zejména spolupracující účetní, poskytovatelé IT služeb, příslušné správní orgány – výhradně tehdy, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon.

Za smluvní partnery volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny před únikem a zneužitím a správce přijímá technická a organizační opatření, aby zajistil co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro uvedené účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, jak bylo specifikováno výše u jednotlivých účelů zpracování.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
 7. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístupznamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravuznamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmazznamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracováníznamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitkuznamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo odvolat souhlasznamená, že tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je možné například e-mailu z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, nebo písemně formou dopisu, kde vždy uvedete své jméno, příjmení a datum narození a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@rklegal.cz. Správce má právo v odůvodněných případech žádat přiměřené prokázání identity žadatele, a to za účelem ochrany subjektů údajů.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. V případě, že uvedené nebude dostatečné, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

 

 

Potřebujete poradit?

774 329 929