IT právo

K realizaci obchodních transakcí dochází čím dál častěji prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. V této souvislosti Vám můžeme pomoci zejména v právních otázkách týkajících se vývoje softwaru a informačních systémů, licencí, právní regulace e-shopu, on-line prodeje a marketingu a s tím úzce související problematiky duševního vlastnictví.

Vývoj a údržba softwaru

Poskytujeme právní služby v oblasti vývoje softwaru, jeho servisu a při dalších souvisejících činnostech:

 • analýza a vývoj softwaru: připavíme smluvní dokumentaci týkající se analýzy a vývoje softwaru (smlouvu o dílo, rámcovou smlouvu počítající s vývojem po částech formou sprintů a další)
 • servis a údržba softwaru (SLA): připravíme smlouvu týkající se správy a servisu softwaru (SLA)
 • licence: poradíme v otázkách licencí, připravíme licenční smlouvy týkající se softwaru a dalších předmětů duševního vlastnictví
 • dohody s dodavateli: poradíme v oblasti nastavení spolupráce s programátory a dodavateli, v této souvislosti připravíme příslušné dohody, například smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o mlčenlivosti pro zaměstnance i externí dodavatele (NDA)

Komplexní právní servis při provozu e-shopu

Poskytneme komplexní právní servis související s provozem e-shopu:

 • všeobecné obchodní podmínky pro e-shop
 • náležitosti vyžadované v oblasti ochrany osobních údajů
 • problematika týkající se ochrany spotřebitele
 • smlouva na zhotovení e-shopu
 • poradenství ohledně uzavírání smluv na dálku

Duševní vlastnictví, nekalá soutěž a další

V této oblasti jsme připraveni Vám pomoci, poskytneme služby od právního poradenství, až po zpracování příslušné dokumentace nebo zastupování v soudních řízeních. Zaměřujeme se zejména na následující oblasti:

 • ochrana obchodní firmy při neoprávněných zásazích
 • ochranné známky: zastupujeme při registraci ochranné známky, jejím převodu nebo obnově, rovněž při zpracování námitek proti ochranné známce jiného nebo obraně proti neoprávněným zásahům do ochranné známky
 • nekalá soutěž: dochází k ní často formou klamavé reklamy nebo vyvoláním nebezpečí záměny s výrobky konkurence a dalšími způsoby, kdy se konkurence snaží nekalými praktikami získat na trhu výhodu
 • zastupujeme v soudních sporech z nekalé soutěže a duševního vlastnictví

Potřebujete poradit?

774 329 929