Nesporný rozvod a jeho podmínky

Slovy zákona může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Svazek manželů je tedy narušen natolik, že již nelze očekávat, že dojde k jeho nápravě. Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství a jeho příčiny.

 

Zásada je tedy taková, že soud zkoumá rozvrat manželství a jeho příčiny, a to například výslechem manželů.

Může se však stát, že manželé jsou ve shodě ohledně toho, že manželství je nenapravitelně rozvráceno, toto chtějí ukončit a jejich cílem je co nejrychleji a s co nejmenšími nepříjemnostmi vše ukončit. A právě na tento případ pamatuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ust. § 757, a to prostřednictvím institutu tzv. nesporného rozvodu.

Pro tento případ musí být naplněny následující podmínky:

  • jeden z manželů podá návrh na rozvod a druhý se k němu připojí
  • ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle, než šest měsíců nežijí
  • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil
  • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu

Níže uvádím podrobnější vysvětlení k výše uvedeným podmínkám.

Nežít spolu po stanovenou dobu nemusí nutně znamenat bydlet někde jinde, ale po určenou dobu nefungovat jako partneři, tedy nemít spolu vztah.

Pokud jde o nezletilé děti, pak před rozhodnutím o rozvodu musí manželé uzavřít dohodu ohledně poměrů těchto dětí (například svěření do výlučné péče jednoho z rodičů a stanovení výše výživného nebo do střídavé nebo společné péče obou rodičů), tuto dohodu schvaluje opatrovnický soud – neděje se tak v rámci řízení o rozvodu manželství, ale v samostatném soudním řízení.

Dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení a případně výživného vyžadují písemnou formu a podpisy na nich musí být úředně ověřeny. Zde manželé především vypořádají svůj majetek ve společném jmění manželů.

Za splnění všech výše uvedených podmínek soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé.

Řízení je tak jednodušší díky tomu, že soud ze zákona nezkoumá za uvedených podmínek příčiny rozvratu manželství.

Pro naše klienty připravujeme kompletní podklady pro nesporný rozvod a celým procesem je provádíme.

Potřebujete poradit?

774 329 929