Koronavirus – náhrada škody po státu za omezení podnikatelů

Vláda v poslední době přijala řadu krizových opatření týkajících se omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb, konání veřejných i soukromých akcí nebo třeba poskytování ubytovacích služeb, která značně omezují činnost podnikatelů. Tímto na straně podnikatelů vznikají škody, které mnohdy ohrožují jejich činnost. Nabízí se tak otázka, zda mají tito podnikatelé nárok na odškodnění?

Vláda dne 12. 3. 2020 vyhlásila dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, nouzový stav a v návaznosti na to přijala řadu krizových opatření. Níže uvádíme nejzásadnější z nich ve vztahu k omezení podnikání.

Vláda rozhodla usnesením ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření, kterým zakázala s účinností ode dne 14. 3. 2020 od 6:00 hod. do dne 24. 3. 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnáchs některými výjimkami a dále vláda zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, a dále činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních centers prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

Dalším usnesením vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření vláda mj. v čl. V. zakázala s účinností ode dne 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do dne 24. 3. 2020prodej ubytovacích služeb, dále provoz autoškol, taxislužby, samoobslužné prádelny a čistírny, dále zakázala přítomnost veřejnosti v prodejných stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, na vnitřních a venkovních sportovištích.

Dalším usnesením vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 199 vláda zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření, a dále zakázala mj. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Krizová opatření jsou žádoucí, aby se zamezilo šíření epidemie, na druhé straně se však tato opatření významně dotknou celé řady podnikatelé a pro některé mohou být likvidační. Proto se stále častěji nabízí otázka, zda mají podnikatelé právo na náhradu jim způsobené škody.

Zákon zakotvuje povinnost státu nahradit takto způsobenou škodu.

Dle § 36 krizového zákona platí:

(1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřenímia cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

(4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.

(5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

(6) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik škodné události.

Dle tohoto ustanovení tak lze uplatnit po státu náhradu škody, která podnikatelům výše uvedenými krizovými opatřeními vznikla. Je však nutné vznik škody, příčinnou souvislost s krizovým opatřením a její výši prokázat. V této souvislosti doporučujeme uschovat doklady, faktury, smlouvy, evidovat zrušené objednávky, propadnuté zálohy a udělat si představu o zisku za stejnou dobu v předchozím období.

Je třeba se připravit na to, že vymáhání škody zřejmě bude trvat delší čas, protože poškozených podnikatelů je velmi mnoho a stát se může snažit minimalizovat svou povinnost k náhradě škod, proto bude nutné vést soudní řízení. Dosud však není v této otázce ustálená rozhodovací praxe a jde o mimořádnou situaci, proto se ještě může dále vyvíjet.

Nicméně zákonná povinnost státu k náhradě škody zde je, přestože se o této otázce zatím příliš nemluví. Je však nutné pamatovat na to, že k uplatnění náhrady škody je pouze omezený čas (6 měsíců), který už u mnoha poškozených běží.

Potřebujete poradit?

774 329 929